- سایت خبری مجلس اعلای اسلامی عراق - https://almejlis.ir -

اعتراض مجلس اعلای اسلامی عراق به تشییع جنازه جلال طالبانی با پرچم کردستان

هیئت مجلس اعلای اسلامی عراق که به ریاست شیخ محمد تقی المولی، عضو مجلس نمایندگان عراق و از اعضای کادر رهبری مجلس اعلا در مراسم تشییع جلال طالبانی، رئیس جمهوری سابق، شرکت کرده بود به پوشاندن تابوت وی با پرچم اقلیم کردستان به شدت اعتراض کرد.

شیخ تقی المولی با صدای بلند در مراسم تشییع آن فقید گفت که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق بوده و نه فقط رئیس اقلیم کردستان و اشتباه است که جسد او با پرچمی غیر از پرچم عراق تشییع شود.